...

 

IT er ikke altid løsningen til effektivisering

IT løser nogle problemer,men skaber andre,og ofte bliver arbejdsgangene mendre effektive.

Hvornår er arbejdsopgaver effektive til IT og computere,og hvornår nedsætter de effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er mærkværdigt,at vi i Danmark har en tyrkertro på,at IT løser mange problemer. Det er IT,der først kommer på tale,når der tales om,at vi skal have effektiviseret den offentlige sektor,og mere IT bliver omtalt som midlet til bedre sundhed,bedre uddannelser osv.

Dette er til trods for,at listen er lang over IT-projekter,der aldrig har fungeret,men som har opbrugt milliarder af skattekroner.

Og i virksomheder findes skræmmende eksempler på,hvor store beløb nye IT systemer har kostet aktionærerne i dårlig funktionalitet og i voldsomme investeringer.

De helt store udfordringer kommer ved sammenkøring af flere selvstændige IT systemer.

Jeg hævder ikke,at IT ikke har mange potentialer til både bedre og smidigere forretningsgange og til at reducere arbejdskrævende funktioner,samt gøre ting mulige,der ville være uoverkommelige eller for vanskelige uden IT og computere.

Men det spørgsmål,der alt for sjældent stilles,er, i hvilke situationer gør IT det lettere og hurtigere? Og i hvilke situationer er en bibeholden af for eksempel blanket og papir og blyant langt hurtigere?

IT flytter arbejdet over på de dyreste og mest specialiserede ansatte

IT har for eksempel betydet,at mange traditionelle sekretæropgaver i dag skal udføres af den professionelle specialist. Spørg bare speciallæger,arkitekter,det akademiske personale på universiteterne m.m.fl.

IT motiverer til krav om dokumentation og kontrol

En af de allermest uheldige virkninger af indførelse af mere IT er,at det opmuntrer til mange flere krav om dokumentation og kontrol.

Dette er for alvor en stor tidssluger,og i masser af tilfælde kan de akkumulerede data ikke bruges til noget fornuftigt – men bliver det ikke desto mindre,og de,der forsøger det,er ofte ikke ordentligt fagligt kyndige til de pågældende specialområder til at forstå dem. – Mon ikke Sundhedsstyrelsen kan vise os ’gode’ eksempler på netop dette?

IT flytter opmærksomheden væk fra virkeligheden for at fodre computeren

For den ansatte bliver det at tilfredsstille IT systemet ofte en aktivitet,der distraherer fra at forholde sig indfølende og kritisk til virkeligheden. Med andre ord flyttes den ansattes opmærksomhed og engagement samt ansvarlighed fra det virkelige problem til at tilfredsstille computersystemet.

IT giver mange flere fejl

Det lyder utroligt,men blandt andet fordi man ved for eksempel behandlinger i sundhedssystemet skal gøre brug af koder,så opstår fejl meget nemmere,og hvad der måske er mest afgørende,så bliver de ikke så let opdaget i tide.  Det findes der en del spøjse eksempler på.

Ligeledes er tastefejl gjort af den professionelle specialist mere afgørende end en utydelig skrift på papir.
Spørg også på hospitalerne,hvor brug af lange rullelister af koder skal dække alle typer dianoser og behandlinger.

IT forsinker forretningsgangen

Igen lyder det utroligt,men erfaringerne viser,at for eksempel de alment praktiserende lægers elektroniske henvisninger til speciallæger ofte ankommer langt senere til speciallægens edb system,end den pågældende henviste patient (der førhen selv medbragte henvisningen på et stykke papir.)

Ligeledes er tilgængeligheden af elektroniske patientjournaler på hospitalerne noget af en farce i forhold til,hvordan de skrevne journaler fungerede før – de lå klar næste morgen.

Og så giver IT naturligvis som den tidsmæssige sluger,IT ofte er,en naturlig forsinkelse af ekspeditionen.

IT gør undervisningen gammeldag og mindre effektiv

Også inden for de almene uddannelser som grundskoler og gymnasier tages det af mange for givet,at mere IT giver bedre undervisning og mere effektivitet. Det findes der eksempler på,men for det første beslaglægger computere,IT systemer og deres vedligeholdelse nemt en uforholdsvismæssig andel af det tilgængelige budget,og for det andet giver det andre problemer:

For eksempel er det sådan,at brugen af PowerPoint præsentationer let giver en mere lærerstyret undervisning med mindre interaktion med eleverne end den almindelige lærerfremlæggelse,for eksempel med brug af tavlen.

Indførelse af smartboards dvs. interaktive tavler baseret på IT har været en stor prestige investering på mange skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Men igen vil den samvittighedsfulde lærers forberedelse af undervisningen meget let føre til en mere lærerstyret og på forhånd i detaljer fastlagt lektion,end uden.

Dermed ikke sagt,at smartboards ikke giver mange nye muligheder,men de er meget krævende for lærerens forberedelsestid.

IT gør funktioner meget sårbare

Hvem kender ikke problemet,at computeren er frossen,eller at IT-systemet er nede. Det er OK at være underlagt den type overvældende problemer for medarbejderen,hvis IT funktionen bidrager med noget,der kun effektivt kan gennemføres via IT.
Men det virker molboagtigt,hvis funktionen lige så let kunne fuldføres med en simplere teknologi,som i nogle tilfælde kunne være ’papir og blyant’.

Hertil kommer naturligvis de problemer,der opstår,når der mistes værdifulde data,som der ikke er en aktuel opdateret backup af – noget,som i princippet skulle være utænkeligt,men som vi vist alle har oplevet i praksis.

It reducerer graden af fleksibilitet

Det ligger i sagens natur,at IT systemer reducerer brugerens fleksibilitet –på godt og ondt.

Kommentarer er velkomne –til både at belyse eksempler på,at ovenstående er korrekt,og hvornår egne eksempler viser det modsatte –KLIK HER og skriv en kommentar.

Søren Breiting

Print Friendly

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong>